Ylöjärven Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestö ry:n eli Ylöjärven Demarien KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2018–2021

1. HYVINVOINTI JA TERVEYS

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-03
Turvallisuus ja elämän kohtuullinen ennustettavuus ovat ihmisen hyvinvoinnin perusta. Henkisesti ja aineellisesti hyvinvoiva oikeamielinen ihminen ottaa toiset huomioon ja edistää ympäristössään tasavertaisuutta.

Hyvinvoinnin perustekijöitä ovat puhdas vesi, ruoka, sähkö ja jätehuolto. Luonto ja ilmasto merkitsevät paljon. Jokainen voi omilla elintavoillaan vaikuttaa terveyteensä ja kokonaishyvinvointiinsa. Kaupungin ja kansalaisjärjestöjen, kuten urheiluseurojen ja asukasyhdistysten, kanssa tehtävä yhteistyö innostaa aktiiviseen omaehtoiseen hyvinvointityöhön. Asukkaiden osallistumista kaupungin puisto- ja ranta-alueiden hoitoon on edistettävä.

Sosialidemokraatit haluavat yleisturvamallin sosiaaliturvan uudistamiseksi. Sen tarkoituksena on taata, että ihminen voi elää maailman myllerryksessä niin, että toimeentulo on turvattu kaikissa tilanteissa.

Sosialidemokraatit edellyttävät, että jatkossa kaupungin toimialaan kuuluvat hyvinvointipalvelut kirjataan selkeästi kaupungin strategiaan ja niille asetettujen tavoitteiden toteutumista valvotaan. Ylöjärven kaupungin hyvinvointikertomuksen kokoaminen vaatii koordinaattorin, jonka tehtävä on välittää saadut tiedot, tarpeet ja kokemukset eri hallinnonaloille ja kolmannen sektorin toimijoille.

Velvollisuutenamme Ylöjärvellä on kehittää terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävää asuin-, työskentely-, oleskelu- ja liikkumisympäristöä.

Asuntotuotannon on oltava tasapainoista ja vuokra-asuntoja on oltava tarjolla riittävästi eri asuntoalueilla. Hyvinvointipalveluiden tuottamiseen on panostettava kaavoituksella, investoinneilla ja riittävillä talous- ja henkilöstöresursseilla.

 

Ylöjärveläisten hyvinvointia tuetaan monipuolisilla vapaa-ajan toiminnoilla.

Turvallinen luonnossa liikkuminen on Ylöjärvellä mahdollista hyvin hoidetuilla laduilla ja merkityillä luontoreiteillä.

Uimahallin ja koulujen tilojen tulee olla saatavilla ja aktiivisessa käytössä liikunta- ja kokoontumistiloina. Käyttöhinnat on pidettävä kohtuullisina.

Ylöjärvelle tarvitaan kuntosaleja ja kuntoilupuistoja, jotka soveltuvat senioreidenkin tarpeisiin. Harjoitteluympäristöjen tulee olla turvallisia, monikäyttöisiä, esteettömiä, helposti saavutettavia ja viihtyisiä sekä myös tehokkaan harjoittelun mahdollistavia.

Tekniikka- ja ympäristöosaston tehtävänä on korjata ja huoltaa kaupungin kiinteistöjä aktiivisesti ja säännöllisesti. Näin huolehditaan sekä henkilöstön että palveluja käyttävien hyvinvoinnista.

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen on näyttävä johdonmukaisesti niin kaupungin, seutukunnan ja maakunnan henkilöstön tarjoamassa palvelussa kuin hallintokuntien ja viranhaltijoiden esityksissä ja päätöksissä.

Jatka lukemista seuraavalla sivulla:


KAIKKI MIKÄ ON OLLUT YLÖJÄRVELÄISESSÄ LUONNOSSA AINA, ON MEIDÄN.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-20
2021 © Ylöjärven Demarit ry